Algemene voorwaarden


Definities
1. Naam ondernemer: Mellifestylee, gevestigd te Schijndel onder KvK nr. 81108710.
2. Klant: degene met wie Mellifestylee een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Mellifestylee en klant samen.
4. Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Mellifestylee.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen
1. Alle prijzen die Mellifestylee hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Mellifestylee hanteert voor haar producten of diensten, zijn op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mellifestylee ten allen tijden wijzigen. 
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Mellifestylee vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mellifestylee, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Mellifestylee een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Mellifestylee is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Mellifestylee de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Mellifestylee heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Mellifestylee prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Mellifestylee op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Mellifestylee gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Mellifestylee. 
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mellifestylee zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Mellifestylee op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mellifestylee, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mellifestylee te betalen. 


Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.|

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mellifestylee te verrekenen met een vordering op Mellifestylee. 
 
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  •  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Mellifestylee die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 

2. De klant geeft op eerste verzoek van Mellifestylee de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mellifestylee enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 
Uitvoering van de overeenkomst 
1. Mellifestylee voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
2. Mellifestylee heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Mellifestylee tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Mellifestylee tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant 
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Mellifestylee.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Mellifestylee de betreffende bescheiden. 
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Mellifestylee redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Intellectueel eigendom 
1. Mellifestylee behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mellifestylee (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Vrijwaring
De klant vrijwaart Mellifestylee tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mellifestylee geleverde producten en/of diensten. 
 
Klachten
1. De klant dient een door Mellifestylee geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Mellifestylee daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
3. Consumenten dienen Mellifestylee uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Mellifestylee in staat is hierop adequaat te reageren. 
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mellifestylee gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mellifestylee.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Mellifestylee ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Mellifestylee een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Mellifestylee verschuldigd zijn. 
 
Aansprakelijkheid 
1. Mellifestylee is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Mellifestylee aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Mellifestylee is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Mellifestylee aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mellifestylee vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mellifestylee toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Mellifestylee niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Mellifestylee in verzuim is. 
3. Mellifestylee heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Mellifestylee kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mellifestylee in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Mellifestylee kan worden toegerekend in een van de wil van Mellifestylee onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Mellifestylee kan worden verlangd. 
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Mellifestylee 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mellifestylee er weer aan kan voldoen. 
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
5. Mellifestylee is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 
Wijziging algemene voorwaarden
1. Mellifestylee is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mellifestylee zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.