Privacy verklaring


Persoonsgegevens worden te alle tijde slechts opgeslagen, indien  u een dienst afneemt van Mellifestyee of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Onderneming: Mellifestylee
Ondernemer: Melanie Foolen
E-mail: info@mellifestylee.nl
Telefoonnummer : +31 (0) 6 11498131
KvK-nummer: 81108710

 

Mellifestylee is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Mellifestylee is verantwoordelijk in de zin van de AVG. Mellifestylee is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Mellifestylee, waaronder www.mellifestylee.nl 

 

Mellifestylee verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

De door Mellifestylee opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Mellifestylee. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Mellifestylee om de overeenkomst uit te voeren. 

 

Mellifestylee gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Mellifestylee altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. 

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit  Persoonsgegevens. 

 

Door Mellifestylee worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1. voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
2. voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;
3. voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
4. voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te alle tijden in te zien, te wijzigen en te verwijderen. 

Indien gebruik wordt gemaakt van foto's of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Mellifestylee altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@mellifestylee.nl 

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1. in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 7 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijke toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
2. in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
3. in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.;
4. in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht. 

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Mellifestylee gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Mellifestylee, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het verwerken van betalingen maakt Mellifestylee gebruik van een boekhouder/accountant. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder/accountant.

 

Tot slot kan Mellifestylee verwerkersovereenkomsten sluiten met andere interieurbouwers, aannemers en andere partijen die samen met Mellifestylee projecten uitvoeren. Mogelijk krijgen deze partijen ook inzage in uw persoonsgegevens. 

Bij meer informatie kunt u een mail sturen naar: info@mellifestylee.nl